Split Payment – o mechanizmie podzielonej płatności w praktyce

30 października 2019 Anna

1 listopada 2019 roku wchodzi w życie ustawa, która wprowadza w życie obowiązkowy Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Metoda ta polega, dosłownie, na płatności za towar lub usługę na dwa rachunki bankowe/ SKOKu odbiorcy:

 1. wartość netto ma być przelana na rachunek bankowy odbiorcy (zwykły rachunek rozliczeniowy);

 2. VAT: na specjalny rachunek VAT tegoż odbiorcy (specjalny rachunek utworzony przez bank).

Kiedy stosujemy mechanizm podzielonej płatności?

Zastosowanie Split Paymentu jest obowiązkowe, gdy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury nastąpią po 31 października 2019 roku;
 • wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty;
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta w wykazie towarów i usług (wymienionych w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT);
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (pod MPP podpadają tylko transakcje B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony);
 • transakcja dokonywana jest przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Mechanizmu nie stosujemy:

 • w transakcjach pomiędzy firmami a osobami prywatnymi (B2C);
 • jeżeli przedsiębiorca otrzyma faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT);
 • jeżeli przedsiębiorca działa w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe;
 • jeżeli rozliczenie odbywa się gotówką lub za pomocą karty.

Rachunek bankowy na podatek VAT – najważniejsze informacje:

Rachunki VAT są zakładane przez banki dla każdego podatnika VAT do jego konta firmowego. Założenie i prowadzenie takiego rachunku jest bezpłatne, a jego założenie nie wiąże się z żadną dodatkową umową.  

Na rachunek dedykowany rozliczeniom Split Payment mogą być wpłacane jedynie środki, które są:

 • zapłatą podatku VAT za faktury opłacone przelewem z wykorzystaniem MPP;
 • przelane między własnymi rachunkami VAT w obrębie jednego banku;
 • zwrotem kwoty VAT dokonanej przez Urząd Skarbowy.

Nie mogą być wpłacane na to konto żadne inne środki niż z tytułu podatku VAT. 

Płatność przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności:

Po pierwsze, aby podzielić odpowiednio opłatę, nabywca musi otrzymać fakturę VAT (zawiera ona wyodrębnioną wartość VAT). Po drugie, zapłata w ramach MPP może nastąpić jedynie w PLN.

Jeśli chcesz zapłacić za towar/usługę z wykorzystaniem MPP, możesz to zrobić wypełniając jeden przelew, tzw. komunikat przelewu.

Nowy rodzaj przelewu został uruchomiony w bankach 1 lipca 2018 r.

W komunikacie obowiązkowo musisz wpisać:

 • kwotę podatku VAT,
 • kwotę sprzedaży brutto,
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • NIP dostawcy.

Płatności dokonujesz jednym przelewem: nie musisz robić oddzielnych przelewów na rachunek rozliczeniowy odbiorcy i osobno na jego rachunek VAT. Rozdzielenie płatności na kwotę netto i VAT następuje automatycznie w systemie banku.

Nie musisz znać numeru rachunku VAT sprzedawcy (ani umieszczać swojego numeru rachunku VAT na fakturze, jeśli jesteś sprzedawcą).

Przy płatności bank pobierze wskazaną kwotę podatku z Twojego rachunku VAT. Jeżeli środków na rachunku VAT będzie za mało, to pozostałą część ściągnie ze zwykłego konta rozliczeniowego.

Przelew dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy wskazał na fakturze numer rachunku firmowego. Jeśli zlecisz przelew kontrahentowi, który podał na fakturze numer konta osobistego, przelew wróci na Twoje konto firmowe.

Nie ma możliwości opłacania kilku faktur zbiorczym przelewem. W jednym przelewie w systemie podzielonej płatności możesz uregulować należność tylko za jedną fakturę. Jeżeli sprzedawca wystawi np. 10 faktur, to w systemie podzielonej płatności trzeba będzie zrobić 10 przelewów.

Nie można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT. Bank będzie odrzucać takie przelewy.

Jak można wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT?

Środki na rachunku VAT można wykorzystać tylko do:  

 • opłacenia odpowiedniej kwoty podatku VAT za usługi lub towary,
 • wpłacania zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego.

Aby “uwolnić” środki zgromadzonych na rachunku VAT i przelać je na rachunek firmowy, można złożyć wniosek za pośrednictwem Biznes.gov.pl:

Urząd wydaje decyzję w ciągu 60 dni. Jeśli wyrazi zgodę, bank powinien niezwłocznie przelać środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Urząd Skarbowy może odmówić wydania zgody na przeniesienie pieniędzy z rachunku VAT jeżeli:

 • przedsiębiorca posiada zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości),
 • prawdopodobne jest, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną pokryte.

Urząd Skarbowy a dostęp do środków na rachunku VAT

Przepisy nie przewidują, aby Urząd Skarbowy miał mieć dostęp do rachunków VAT albo mógł samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na tym rachunku.

Jakie korzyści przynosi podatnikom stosowanie mechanizmu podzielonej płatności?

 • Domniemanie dochowania należytej staranności

Korzystanie z MPP stanowi dowód na to, że dochowaliśmy należytej staranności w przypadku, gdybyśmy nieświadomie przeprowadzili transakcję VAT z nieuczciwym kontrahentem. 

 • Brak odpowiedzialności solidarnej 

Płacąc MPP za tzw. towary wrażliwe, nie będziemy odpowiadać solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe. 

 • Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie

Jeżeli korzystamy z MPP to zwrot podatku na rachunek VAT będzie odbywał się w ciągu 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. 

 • Zwolnienie od egzekucji sądowej i administracyjnej

Zgromadzone na rachunku VAT środki są wolne od egzekucji sądowych i administracyjnych z tytułów innych niż podatek VAT.

 • Ograniczenie sankcji VAT

Do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT.

 • Obniżenie kwoty zobowiązania (tzw. skonto)

Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego nastąpi w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, będzie można obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty. 

Jak zautomatyzować mechanizm Split Payment?

To temat, który spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Po długiej analizie problemu w Mint Software przygotowaliśmy dla naszego Klienta rozwiązanie, które weryfikuje faktury za pomocą OCR i – w razie potrzeby – pozwala na ręczną zmianę Split Paymentu na każdej z faktur lub transz. 

Gdyby byli Państwo zainteresowani naszym rozwiązaniem – zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy do 24h

Na adres email bądź telefon jaki podałeś w formularzu.

Skontaktujemy się z Tobą

Przedstawimy Ci propozycję uruchomienia weryfikacji białej listy podatników VAT w Twojej firmie.

Zobacz, w jaki sposób automatyzacja procesów zaowocowała wzrostem przychodów u naszych klientów.